Ontwikkelingsgang en verwachte tijdsplanning

De gemeente Noord-Beveland ondersteunt de initiatieven die hebben geleid tot de planontwikkeling van Aedes Maritima door gelijktijdig met de bouw een vitale upgrading van de directe leefomgeving in gang te zetten. Het architectenbureau Ruimte en Groen werd ingeschakeld om de ideeën hierover te inventariseren en uit te werken. In nauw overleg met onder andere de dorpsraad, lokale ondernemers en omwonenden wordt een gedetailleerd plan uitgewerkt. Belangrijke elementen zijn het terugbrengen van water in de Oude Haven, het autoluw maken van het gebied, de realisatie van een dorpsplein en het georganiseerd parkeren aan de oostzijde. De verwachting is dat omstreeks de jaarwisseling de eerste fase van de infrastructurele werken zal beginnen. Op dat moment kan de verkoop van de appartementen ook worden opgestart. Het is de bedoeling dat de bouw van Aedes Maritima zal aanvangen in het voorjaar van 2019 en dat fase 2 van het werk aan de infrastructuur rondom het gebouw in 2020 zal zijn afgerond.

Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Het op deze website omschreven vastgoedontwikkelingsplan Aedes Maritima is een intentieplan. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Emelisse B.V. heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Emelisse B.V. garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Vastgoedontwikkeling is een dynamisch proces, waardoor de uiteindelijke invulling van de getoonde informatie – waaronder plattegronden, artist impressions, schriftelijke omschrijvingen en bulleted lists nadrukkelijk begrepen – aan verandering onderhevig kan zijn. Emelisse B.V. wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging op ieder moment door Emelisse B.V. worden gewijzigd.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde 'links', worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Emelisse B.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Emelisse B.V. wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere Emelisse B.V. website(s) komen uitsluitend toe aan Emelisse B.V. of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Emelisse B.V. is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Emelisse B.V. wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico. Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Nederlands recht is van toepassing op deze website en haar onderdelen.

Bekijk onze video

Aedes Maritima Vorstelijk wonen aan het water